Splošni pogoji

(1) SPORAZUM IN OMEJITVE
Spodaj navedeni pogoji sestavljajo del sporazuma, ki ga za vsak posamezen projekt skleneta podjetje LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o in njihova stranka, namenjenega za prodajo puhal ter popravilo in servis puhal, ki so jih stranke dostavile podjetju LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o

Podjetje LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o ni obvezano upoštevati nobenih dodatnih ali drugačnih določil, ne glede na to, ali so zapisana v tiskani obliki ali drugače, vključno z naročilnicami ali v komunikaciji s stranko, razen če podjetje LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o ne da svoje izrecne pisne privolitve.

Sporazum je veljaven izključno med podjetjem LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o in njihovo stranko ter je namenjen zgolj v korist teh dveh strank. Nobena tretja oseba ali drugi subjekti, ki niso del sporazuma, ne morejo zahtevati njegovega izpolnjevanja ali karkoli iz njega izhajajočega. To izrecno vključuje omejevanje pravic tretjih oseb v primerih, ko te osebe zastopa posrednik, ki sklepa sporazum z LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o

Vse predhodne poslovne interakcije, običaji in ustni dogovori, ki niso formalno zabeleženi in podpisani s strani LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o, ne veljajo kot del sporazuma, če bi ti pomenili njegovo spremembo.

Sporazum se šteje za sklenjenega, ko: (a) stranka izda uradno naročilnico podjetju LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o, (b) stranka poravna celoten znesek, kot je navedeno v plačilnih pogojih ponudbe ali predračuna, (c) stranka pisno potrdi popravilo preko elektronske pošte, ki je navedena na njihovi spletni strani in jo redno uporablja za komunikacijo s LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o, ali je jasno dokazano, da gre za službeni elektronski naslov stranke ali njenega zaposlenega, ali (d) stranka pisno potrdi popravilo/servis s podpisanim in žigosanim pisnim dokumentom.

(2) ODPOVED
Stranka ima možnost odpovedati obstoječi dogovor s tremesečnim obdobjem odpovedi, pri čemer mora ob prvi zahtevi podjetja LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o, poravnati vse neporavnane dolgove in stroške, ki so nastali zaradi izvajanja pogodbenih obveznosti.

V primeru enkratnih sporazumov ima stranka možnost prekinitve le, če to sporoči v petdnevnem roku od sklenitve sporazuma. V tem primeru mora stranka pokriti vse stroške, ki so nastali podjetju LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o zaradi izvajanja dogovorjenih del.
Ob prekinitvi sporazuma je stranka odgovorna za vse administrativne stroške in stroške vračila blaga ali opreme. Če je LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o nabavil rezervne dele za izpolnitev pogodbe pred prejemom odpovedi, mora stranka te dele odkupiti po nabavni ceni in kriti vse povezane stroške.

Vsaka odpoved mora biti podana pisno in poslana podjetju LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o na način, ki zagotavlja potrditev prejema odpovedi.

LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o ima prav tako možnost prekiniti sporazum z obvestilom stranki v pisni obliki, pri čemer se zaveže, da bo stranki takoj vrnilo vse njene lastnine brez dodatnih stroškov.

(3) STROŠKI IN NAČIN PLAČILA
Vse stroške, povezane s pošiljanjem, krije stranka, razen tistih delov, kjer podjetje LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o v skladu z določili pogodbe in teh pogojev prevzame te stroške. Znesek, ki ga stranka plača podjetju LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o, ustreza stroškom, ki jih podjetje plača izbrani dostavni službi. Plačilni roki so določeni za poravnavo celotnega zneska v roku osmih dni od izdaje računa, razen če je dogovorjeno drugače v pisni obliki med stranko in podjetjem LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o

Za posebne zahteve stranke ali za projekte izven rednega servisnega programa, podjetje LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o zaračuna dodatnih 30% osnovne cene servisa. To vključuje dela, ki so: (a) izven običajnega obsega storitev, (b) opravljena izven delovnega časa, ali (c) izvajana med vikendi ali prazniki.

Podjetje LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o ima pravico zahtevati delno ali popolno predplačilo ali zagotovilo plačila od nove stranke pred začetkom projekta ali dobavo, zlasti v primerih, ko to podjetje oceni za smiselno.

V primeru, da stranka ne izpolni svojih finančnih obveznosti v zakonsko predpisanem roku, in če je za izterjavo dolga potrebno najeti odvetnika, mora stranka pokriti vse stroške odvetniških in izvedenskih storitev, ki nastanejo podjetju LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o zaradi izterjave.

(4) ROKI DOBAVE
Podjetje LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o ne more zagotavljati točnih rokov dobave, vendar določa predvidene roke na osnovi dobronamerne ocene in ob predpostavki, da so vsi podatki, ki jih stranka posreduje, natančni in popolni ter da ne bo prišlo do zamud, ki bi bile posledica dogodkov izven nadzora podjetja LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o

Podjetje LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o ni odgovorno za zamude ali neizpolnitev obveznosti iz pogodbe, ki so posledica nepredvidenih okoliščin, kot so višja sila, težave pri pridobivanju rezervnih ali sestavnih delov, stavke, vojne stanje, upori, izredne razmere na nacionalni ali lokalni ravni, vladni ukrepi, prekinitve v transportu, dejanja ali neaktivnosti stranke ali drugih podobnih dogodkov, ki presegajo razumno pričakovanje in nadzor podjetja LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o

(5) ODGOVORNOST ZA IZGUBO ALI NEPREVZETE PREDMETE
Stranka zagotavlja podjetju LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o, da bo njena lastnina, ki je predana v servisiranje ali popravilo, ustrezno zavarovana proti morebitnim škodam.

V primeru, da strankina lastnina, ki je bila dostavljena podjetju LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o, ni popravljena zaradi neodobritve popravila s strani stranke in če ta lastnina ostane v prostorih podjetja LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o za obdobje šestdesetih (60) dni ali več po zahtevi podjetja za odobritev popravila, se šteje, da stranka nepreklicno prenese vse lastninske pravice na navedeno lastnino v korist LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o, ki služi kot nadomestilo za shranjevanje.

V tem obdobju, od zahteve za odobritev popravila do njegove odobritve ali do trenutka prenosa lastninske pravice, se stranka šteje za zamudnika in nosi odgovornost za vse poškodbe, ki nastanejo na predmetu, ter za vso morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastala podjetju LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o

(6) OMEJENA GARANCIJA
Kot nadomestilo za vse ostale izrecne ali domnevne garancije, vključno, a ne omejeno na garancije primernosti za prodajo in posebne namene, LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o nudi omejeno garancijo za popravljene elektromotorje, črpalke, ventilatorje in vakuumske črpalke, ki so bile servisirane pod njihovo pogodbo, izključno za prvotno stranko (ne velja za morebitne poznejše lastnike ali tretje osebe): LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o zagotavlja, da bo vsak servisiran elektromotor, črpalka, ventilator ali vakuumska črpalka, ob odhodu iz njihovih servisnih prostorov, skladen z originalnimi proizvajalčevimi specifikacijami in brez napak zaradi servisa v obdobju enega leta od datuma popravila. Podjetje LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o prevzema odgovornost za kakovost opravljenega dela, vendar ne za kakovost uporabljenih materialov in nadomestnih delov.

Za uveljavitev garancijskega zahtevka mora stranka slediti postopku, ki je določen v teh pogojih, ob upoštevanju določenih pogojev, sicer pravica do zahtevka preneha. Če stranka pravočasno in utemeljeno zahteva odpravo napake, LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o samostojno odloča, ali bo popravil motor, ki je (a) neskladen, (b) deluje neustrezno ali (c) ne deluje, ali pa bo stranki povrnil stroške popravila.

LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o ne prevzema nikakršne odgovornosti za težave ali nedelovanje popravljenega elektromotorja, črpalke, ventilatorja ali vakuumske črpalke, niti za katerikoli drug stroj, opremo, aplikacijo ali proces, v katerem so ti deli uporabljeni, in v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno škodo, ki nastane zaradi uporabe teh naprav ali njihove okvare.

Odgovornost LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o je omejena na višino zneska, ki ga je stranka plačala za servis. Če stranka ni poravnala vseh svojih obveznosti ali jih je poravnala le delno, ima LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o pravico zavrniti obravnavo zahtevka, dokler ni račun popolnoma plačan.

LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o ne odgovarja, če (a) stranka ali druga oseba poseže v elektromotor, črpalko, ventilator ali vakuumske črpalke po njihovem popravilu, (b) če so te naprave uporabljene na način, ki ni v skladu s proizvajalčevimi priporočili, (c) če so vključene v opremo ali procese, za katere proizvajalec ni dal dovoljenja, (d) če je okvara posledica nepravilne uporabe, vzdrževanja, zlorabe, nesreče ali okvare druge opreme, (e) če je stranka dostavila že razstavljene ali nepopolne naprave ali (f) če LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o deluje kot posrednik in stranka stopi v neposreden stik z izvajalcem storitev, ne da bi komunicirala preko podjetja LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o

V primeru, da za puhalo stranke ob veljavnosti garancijskega zahtevka še vedno velja garancija proizvajalca, stranka pristane, da tak zahtevek obravnava v okviru proizvajalčeve garancije, in se strinja, da ima proizvajalčeva garancija prednost pred omejeno garancijo podjetja LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o Vendar pa lahko LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o izvede popravila za stranko po lastni presoji, če to dovoli proizvajalec s pisno odobritvijo.

POSTOPEK UVELJAVLJANJA GARANCIJE:
Ko stranka vloži zahtevek, da popravljeni izdelek s strani LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o ne ustreza prvotnim specifikacijam proizvajalca ali da se je pojavila okvara v obdobju enoletne garancije, mora stranka nemudoma pisno obvestiti LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o, pred iztekom omejenega jamstvenega obdobja. Stranka nosi vse stroške, povezane z vračilom popravljenega izdelka, vključno s poštnino in manipulativnimi stroški. Ko LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o prejme izdelek nazaj, njihovi strokovnjaki pregledajo, ali so težave navedene v zahtevku povezane s storjenim popravilom.

Če LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o ugotovi, da težave niso povezane s popravilom ali so posledica pogojev, opisanih v prejšnjih odstavkih 3(a) do (d), o tem obvestijo stranko in zahtevajo njeno odobritev za nadaljnje popravilo po veljavnih cenah. LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o ne bo izvedel dodatnih popravil brez pisnega soglasja stranke.

Če stranka v desetih dneh po zahtevi za odobritev popravila zahteva vračilo nepopravljenega izdelka, ga LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o vrne na stroške stranke, zaračunajo pa se tudi stroški diagnostičnega pregleda, ki ne smejo biti nižji od 60€ + DDV. Če stranka v tem roku ne odobri dodatnih popravil ali ne zahteva vračila izdelka, je dolžna plačati stroške skladiščenja pri LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o po dnevni tarifi, ki jo podjetje določi.

Če izdelek ostane v skladišču več kot šestdeset dni po zahtevi za odobritev popravila, velja, da se je stranka odpovedala izdelku, in LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o lahko z njim razpolaga po lastni presoji brez obveznosti do stranke.

Če LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o ugotovi, da je neskladnost ali okvara v okviru omejenega jamstva in se odloči za popravilo pod jamstvom, stroške popravila krije podjetje, izdelek pa vrnejo stranki preko Pošte Slovenije ali druge dostavne službe na njihove stroške.

TA OMEJENA GARANCIJA JE IZKLJUČNA IN NADOMEŠČA VSE DRUGE GARANCIJE, TAKO IZRECNE KOT DOMNEVNE, VKLJUČNO Z GARANCIJAMI ZA PRIMERNOST ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN.

(7) IZJAVE STRANKE IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI PODJETJA LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o; ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST.
Stranka zagotavlja podjetju LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o, da ima pravico do lastništva ali uporabe predmetov, ki jih predaja v servis. V primeru, da so bili originalni proizvajalčevi standardi, specifikacije ali konfiguracije predmeta stranke spremenjeni, LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o ne nosi nobene odgovornosti in ne odgovarja stranki ali tretjim osebam za rezultate ali kakršnekoli posledice, ki bi izhajale iz opravljenih storitev na takem predmetu.

Stranka s tem razrešuje LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o, njihove vodje, pooblaščene predstavnike, posrednike, zastopnike in zaposlene vseh zahtevkov, garancij, odškodninskih zahtev, tožb, sodnih odločb, glob, kazni, ocen škod, neposrednih ali posrednih škod, stroškov in izdatkov, vključno s stroški odvetniških storitev, ki izhajajo iz ali so povezani z (a) kakršnimkoli dejanjem ali opustitvijo s strani stranke, (b) napačnim prikazovanjem s strani stranke, ali (c) opravljanjem storitev za stranko na opremi, kjer so bili originalni proizvajalčevi standardi, specifikacije ali konfiguracije spremenjeni. Ta določila ostanejo v veljavi tudi po prenehanju ali izpolnitvi te pogodbe.

(8) UPORABA PRAVA
Mesto sestave in izvajanja te pogodbe je določeno kot Kranj. Pogodbo ureja in jo je treba interpretirati v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Vsakršni sodni postopki, ki izvirajo iz ali so povezani s to pogodbo, vključno z vsako domnevno kršitvijo, morajo biti vloženi pri Okrajnem sodišču v Kranju. V primeru pravnih sporov velja slovenska zakonodaja.

(9) SPLOŠNE DOLOČBE
Če katerokoli sodišče razglasi katerokoli klavzulo ali določbo te pogodbe ali teh pogojev za neveljavno, to ne pomeni, da je celotna pogodba neveljavna, razen če ne more obstajati brez te neveljavne določbe in če določba ni bila ključni razlog za sklenitev pogodbe. Ta pogodba skupaj z vsemi njenimi prilogami predstavlja celotni dogovor med stranko in podjetjem LUMITECH, trgovina in storitve, d.o.o
Splošni pogoji in določila za preoblikovanje strojev in namestitev električnih motorjev

1. Ohranjamo si pravico do samostojnega odločanja o tehničnih detajlih (vključno s programsko in strojno opremo), ki ne vplivajo na delovanje predmeta naše ponudbe.

2. Posebne zahteve kupca za dodatne funkcije, ki niso vključene v našo ponudbo, se upoštevajo samo po pisnem dogovoru z naročnikom, kjer določimo možen vpliv teh funkcij na ceno in čas izvedbe.

3. Načrtovanje časovne izvedbe del upošteva naše zaveze pri drugih projektih. Če naročnik z zamudo izpolnjuje svoje obveznosti, zaradi česar ne moremo začeti, nadaljevati ali dokončati dogovorjenih del ali storitev (na primer, če naročnik ne zagotovi potrebnih pogojev za montažo), ne zagotavljamo več izvedbe v prvotno dogovorjenih rokih. Prav tako si pridržujemo pravico do prekinitve del po opozorilu naročniku, če ima neplačane obveznosti do nas.

4. V primeru zamude naročnika se bomo trudili prilagoditi nov rok za izvedbo del ali storitev, ob upoštevanju naših obveznosti in interesov naročnika. V primeru, da se ne dogovorimo, bomo dela izvedli takoj, ko bo to možno, ob upoštevanju naših drugih obveznosti, pri čemer bomo naročnika sproti obveščali o napredku.
Če naročnik ne zagotovi tehničnih pogojev za montažo, preizkušanje ali prevzem v skladu z načrtom, štejemo, da so dela, načrtovana v tem obdobju, izvedena.

5. Naročnik mora zagotoviti usposobljen kader. Standardno je v ceno vključeno usposabljanje enega operaterja za en delovni dan, razen če ni dogovorjeno drugače. Usposabljanje običajno poteka pri naročniku. Naročnik mora predmet uporabljati v skladu z navodili in njegovim namenom.

6. Za neupoštevanje navodil ali nepravilno uporabo ne more uveljavljati garancijskih zahtevkov.

7. Zaračunamo lahko vse intervencije, ki so posledica neskladne uporabe razen če ni dogovorjeno drugače, mora naročnik zagotoviti stalno internetno povezavo do procesne enote po montaži.

8. Zadržujemo si lastninsko pravico do predmeta dobave do popolnega plačila. Če predmet dobave postane del druge stvari zaradi montaže, pridobimo solastniški delež do popolnega plačila.

9. Za zamudo plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti.

10. Za pritožbe zaradi materialnih napak veljajo določila veljavne zakonodaje. Ne odgovarjamo za škodo, ki ne nastane neposredno na predmetu dobave, in ne za posledično škodo, kot je izguba dobička ali druga škoda naročnika ali tretjih oseb.

11. V primeru napak na predmetu dobave v garancijskem obdobju mora naročnik o tem nemudoma pisno obvestiti in v primeru upravičene reklamacije bomo napake odpravili na naše stroške.

12. Naša odgovornost temelji izključno na odpravi napak ali zamenjavi okvarjenih delov z delujočimi in ne vključuje odgovornosti za dodatno škodo. Če se izkaže, da reklamacija ni upravičena, naročniku zaračunamo stroške intervencije.

13. Garancija ne velja za delove, ki so podvrženi obrabi. Naša odgovornost za garancijske in jamstvene zahtevke je izključena, če je predmet dobave poškodovan ali okvarjen zaradi nepričakovanih dogodkov, neupoštevanja navodil, nesreč, nezadostnega vzdrževanja, neprimernega ravnanja, malomarnosti, zlorabe, neustrezne priprave ali uporabe na neprimernem mestu ali zaradi drugih zunanjih vzrokov, uporabe izven namena ali pogojev delovanja, vgradnje delov ali programskih oprem, ki jih nismo dostavili mi, ali zaradi sprememb ali popravil, ki jih nismo izvedli mi ali naš pooblaščen predstavnik.

14. Vse informacije v zvezi s predmetom dobave, vključno s celotno ponudbeno dokumentacijo, konceptom rešitve in znanjem, ne glede na njihovo obliko, ki jih posredujemo naročniku ali se z njimi naročnik seznani, mora naročnik varovati kot poslovno skrivnost. Brez naše izrecne predhodne pisne odobritve naročnik teh informacij ne sme razkrivati tretjim osebam.

15. V primeru, da je del predmeta dobave tudi programska oprema, naročnik pridobi omejene pravice uporabe izvršne kode programa. Naročnik nima pravice do dostopa do izvorne kode programja. Pogoje licenciranja posredujemo naročniku na zahtevo pred dostavo programske opreme.

16. Naše neizpolnitve obveznosti zaradi višje sile ne štejejo za kršitev pogodbe. Višja sila vključuje okoliščine, opredeljene v Obligacijskem zakoniku, vključno z ukrepi državnih organov, stavko delavcev naročnika in drugimi okoliščinami, ki se štejejo za višjo silo.

17. Pogodbeni odnosi med nami in naročnikom se urejajo po pravu Republike Slovenije, pri čemer je izključena uporaba Dunajske konvencije o mednarodni prodaji blaga. Morebitni spori se rešujejo na pristojnem sodišču v Kranju, vendar si pridržujemo pravico, da zahtevke proti naročniku uveljavljamo pred sodiščem, ki je splošno pristojno po sedežu naročnika.